Dotacje

W obecnej perspektywie budżetowej 2014-2020 Unia Europejska przekaże różnego rodzaju dotacje na kwotę 960 mld euro, z czego Polsce przypadnie 82,5 mld. Polska jest więc krajem do którego trafi najwięcej dotacji z budżetu unijnego. Jest to związane z poziomem PKB brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które w Polsce wynosi około 70% średniej Unii Europejskiej. Zgodnie z przyjętymi kryteriami Unii Europejskiej za regiony słabiej rozwinięte uznaje się takie w którym poziom PKB nie przekracza 75%. W Polsce tylko województwo mazowieckie klasyfikowany jest jako region lepiej rozwinięty.

W celu wyrównywania dysproporcji między krajami oraz poszczególnymi regionami Unii Europejskiej fundusze w postaci dotacji udzielana będą na zwiększenie jakości życia, który zostanie osiągnięty poprzez wspieranie zatrudniania oraz kreowane innowacyjności i konkurencyjności gospodarki.

W latach 2014-2020 w Polsce realizowanych będzie 6 programów krajowych oraz 16 programów regionalnych. Na szczeblu krajowym koordynowaniem programów zajmie się Ministerstwo Rozwoju, natomiast zarządzanie regionalnymi programami należeć będzie do Urzędów Marszałkowskich.

Programy o zasięgu krajowym

Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko w ramach którego wspierane będą inwestycje w gospodarkę niskoemisyjną kraju , rozwój sieci transportowej oraz ochronę środowiska. Przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmiotu będą mogły uzyskać dotację na inwestycje w OZE np. instalacje wiatrowe od 5 MW, elektronie fotowoltaiczne od 2 MW.

W ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój dotacje udzielane będą na innowacje oraz prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Z tego programu przedsiębiorcy mogą otrzymać dotację na opracowanie koncepcji i przygotowanie prototypu danego produktu a dalszym etapie dotacja może być udzielona na wprowadzenie go na rynek.

Kolejnym krajowym programem jest POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), który koncentruje się działaniach zmierzających do poprawy sytuacji na rynku pracy. Z tego programu młode osoby bezrobotne (mniej niż 30 lat) mogą pozyskać dotację na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Nad koordynacją rozdysponowania wsparcia odpowiadają Powiatowe Urzędy Pracy oraz instytucje otoczenia biznesu.

Następny Programem jest Polska Cyfrowa, której wspiera inwestycje w rozwój e-administracji.

Specjalnie dla pięciu województw ściany wschodniej (warminsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie) opracowano Program Polska Wschodnia. Obszary wsparcia programu Polski Wschodniej są zbieżne z obszarami zawartymi w powyższych krajowych programach i funkcjonują jako dodatkowe wsparcie kierowane do najsłabiej rozwiniętych regionów Polskie.

Ostatnim krajowym programem jest Program Pomoc Techniczna. Do jego zadań należy m.in. promocja środków unii europejskiej oraz informowanie beneficjentów o istniejących możliwościach korzystania z dotacji.

Uzupełnieniem programów na poziomie krajowym są Regionalne Programy Operacyjny opracowane na każdego z województw przez samorządy terytorialne. Uwzględniają one specyficzne uwarunkowania regionów, jego lokalizację, poziom rozwoju gospodarczego oraz zapotrzebowanie.

Wszystkie programy operacyjne mają podobną konstrukcję i składają się z osi priorytetowych (ich celem jest wskazanie najważniejszych obszarów wsparcia). Priorytety następnie dzielone są na działania i poddziałania, które mają określone cele. Ich realizacja następuje przez ogłoszenie konkursów/naborów.

Przykład: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna
działanie 4.1 Wspieranie wytwarzanie i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
ogłoszenie konkursu: 29.02.2016 – 13.04.2016

Najczęściej zadawane pytania

Fatycznie nasze biuro mieści się w Olsztynie. Jednak w branży doradztwa unijnego nie ma to praktycznie żadnego znaczenia. Doradzamy i pozyskujemy dotację firmom z całej Polski.
Instalacje fotowotlaiczne o mocy 40 kW nie wymagają pozwolenia na budowę. Jedynym warunkiem jest posiadanie mocy umownej nie mniejszej niż planowana wielkość instalacji OZE.
Czas rozpatrywania wniosku jest trudny do oszacowania i zależy od wielu czynników (m.in. liczby złożonych wniosków oraz lokalizacji firmy). Z naszych doświadczeń wynika, że obecnie wynosi on około 6 miesięcy.
Zgodnie z regulaminem konkursu Kredyt na innowacje technologiczne w ramach wydaktów mogą być finansowane inwestycje w środki trwałe (maszyny, urządzenia), które służą wdrożeniu nowej technologii. Oznacza to, że maszyny te same w sobie nie muszą być innowacyjne. Innowacyjny musi być otrzymany produkt oraz technologia jego wytwarzania.
Dotacje z Urzędu Pracy przeznaczone są tylko dla osób bezrobotnych i zarejestrowanych we właściwym dla siebie Urzędzie Pracy.