Dotacje na OZE i fotowoltaikę

Odnawialne źródła energii (OZE) są to takie źródła, które do produkcji energii elektrycznej wykorzystują promieniowanie słoneczne, energię wiatru, energię geotermalną, biomasę, lub energię wodną. Do najbardziej dostępnych źródeł energii odnawialnej zaliczą się energię słoneczną oraz energię wiatru. Aktualnie w Polsce udział energii z OZE wynosi około 12%. W ostatnich latach najpopularniejszym źródeł energii odnawialnej wśród Inwestorów staje się energia słoneczna.

W celu wspierania energetyki OZE w Polsce można uzyskać dotację ze środków z Budżetu Państwa oraz środków Unii Europejskiej. Wsparcie to kierowane jest do JST (jednostek samorządu terytorialnego), osób fizycznych oraz przedsiębiorstw.

W latach 2014-2020 firmy będą mogły otrzymać wsparcie na modernizację energetyczną budynków, wdrożenie czystych technologii do działalności produkcyjnej lub wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.Do głównych programów wsparcia zaliczamy:

  1. Program PROSUMENT organizowanych przez Narodowych Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  3. Regionalne Programy Operacyjne
  4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wsparcie będą mogli otrzymać przedsiębiorcy zainteresowani dużymi inwestycjami z zakresu OZE np. na budowę instalacji fotowoltaicznej powyżej 2 MW lub elektrowni wiatrowej o mocy większej niż 5 MW. Dotacje na inwestycje o mniejszej mocy dostępne będą z Regionalnych Programów Operacyjnych. Najczęściej konkursy skierowane będą do przedsiębiorstw MŚP oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Maksymalny poziom dofinansowania inwestycji w OZE wynosi 85%. Jest on przeznaczony dla firm korzystających z pomocy de minimis. W przypadku, gdy firma wykorzystała limity pomocy de minimis poziom dotacji określany jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej. W niektórych województwach dotacyjny system wsparcia zastąpiono niskooprocentowanymi pożyczkami.

W związku z wymogami administracyjnymi, jakie musi spełnić Inwestor zainteresowany budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy powyżej 40 kW (konieczność uzyskania pozwolenia na budowę) najpopularniejszymi inwestycji wśród firm jest budowa małych elektrowni fotowoltaicznych, których moc nie przekracza 40 kW. Koszt takiej instalacji wynosi około 200 000 zł.

Najczęściej zadawane pytania

Fatycznie nasze biuro mieści się w Olsztynie. Jednak w branży doradztwa unijnego nie ma to praktycznie żadnego znaczenia. Doradzamy i pozyskujemy dotację firmom z całej Polski.
Instalacje fotowotlaiczne o mocy 40 kW nie wymagają pozwolenia na budowę. Jedynym warunkiem jest posiadanie mocy umownej nie mniejszej niż planowana wielkość instalacji OZE.
Czas rozpatrywania wniosku jest trudny do oszacowania i zależy od wielu czynników (m.in. liczby złożonych wniosków oraz lokalizacji firmy). Z naszych doświadczeń wynika, że obecnie wynosi on około 6 miesięcy.
Zgodnie z regulaminem konkursu Kredyt na innowacje technologiczne w ramach wydaktów mogą być finansowane inwestycje w środki trwałe (maszyny, urządzenia), które służą wdrożeniu nowej technologii. Oznacza to, że maszyny te same w sobie nie muszą być innowacyjne. Innowacyjny musi być otrzymany produkt oraz technologia jego wytwarzania.
Dotacje z Urzędu Pracy przeznaczone są tylko dla osób bezrobotnych i zarejestrowanych we właściwym dla siebie Urzędzie Pracy.